POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższy dokument prezentuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Rebread Sp. z o.o.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) jest Rebread Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków, Polska, NIP 6793239100, REGON 522029815 oraz jego spółki córki (dalej: „Administrator”).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje bezpośrednio lub pośrednio powiązane z osobą fizyczną, która może być reprezentantem klienta lub dostawcy, pracownikiem Administratora lub inną osobą korzystającą z usług i strony internetowej Rebread (dalej: “Użytkownik”). RODO nie dotyczy osób prawnych, ale dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

a)  Dane osobowe są przekazywane i przetwarzane w związku z nawiązywaniem relacji z klientami przed zawarciem umowy oraz jej podpisaniem i dalszą realizacją tej umowy, a także w trakcie wszelkich innych czynności w kontaktach z klientami. 
b)  Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w momencie, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową, uczestniczy w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, bądź kontaktuje się z Administratorem w inny sposób.
c)  Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe, np. adres, numer telefonu i adres e-mail,
- adres IP i informacje na temat korzystania ze strony internetowej Rebread,
- informacje, którymi produktami lub ofertami klient lub partner biznesowy się zainteresował i co robi z naszym newsletterem.
d)  Administrator przetwarza dane osobowe do różnych celów, takich jak:
- dopełnienie obowiązku wobec klienta, np. realizacja umowy, fakturowanie i dostępna pomoc,
- obsługa relacji z klientami i udostępniania im naszych usług,
- dostarczenie informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami odwiedzających naszą stronę internetową na podstawie wypełnionego formularza,
- przekazywanie klientom i partnerom biznesowym ważnych informacji i dostosowanych ofert w newsletterze oraz na stronie internetowej,
- monitorowanie aktywności na naszej stronie internetowej z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania,
- doskonalenie naszej oferty dla klientów, np. rozwój usług, produktów i funkcji,
- wypełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych.

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:
- są nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
- są nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
- uzyskaliśmy zgodę od osób, których dane dotyczą.
b) W celu realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania firmy, Administrator może przekazać zgromadzone dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, np. spółce córce Rebread lub innym partnerom biznesowym czy dostawcom. Są to podmioty realizujące na przykład przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych czy dostawcy systemów informatycznych. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców ujawniane są jedynie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi. 
c) Administrator może też przekazać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeśli będzie to niezbędne, aby przestrzegać przepisów prawa, nakazu władz, zadbać o uzasadnione prawnie interesy lub wykryć i zapobiegać problemom bezpieczeństwa czy problemom technicznym.
d) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
e) Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak jest to uzasadnione celem przetwarzania, do którego dane zostały zgromadzone, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Administrator może zachować dane osobowe dłużej, jeśli wymaga tego prawo lub uzasadniony prawnie interes.

4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:
a) Dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o celu ich przetwarzania, komu i przy jakiej okazji zostały udostępnione.
b) Sprostowania danych osobowych, które Administrator skoryguje lub uzupełni niepełne dane zgodnie z prośbą.
c) Usunięcia danych osobowych jeśli dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub wycofana jest zgoda na przetwarzanie danych w newsletterze. Takie usunięcie nie będzie możliwe jeśli przepisy prawa nakazują inaczej, np. przepisy podatkowe.
d) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko do wybranych celów.
e) Przeniesienia swoich danych osobowych czyli uzyskania danych i ponowne wykorzystanie ich w innym celu i u innego Administratora.
f) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie nie wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, co dotyczy także profilowania.   

5. PLIKI COOKIE

a) Niniejsza strona internetowa stosuje pliki cookie. Informacje te mogą dotyczyć Użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są wykorzystywane głównie do tego, aby witryna działała zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio Użytkownika, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane wrażenia z korzystania z witryny.
b) Użytkownik może zrezygnować z niektórych rodzajów plików cookie, wybierając odpowiednią opcję na stronie Administratora.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

a) Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany treści niniejszej polityki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Najnowsza wersja Polityki prywatności zawsze dostępna jest na stronie internetowej Administratora.
b) Więcej informacji na temat sposobu realizacji jego praw, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@rebread.com.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie 20.12.2023.